STATUT

Statut
Towarzystwa Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej


Rozdział I

Nazwa, siedziba, teren działania i charakter stowarzyszenia.


§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Białej

§2
Siedzibą władz Towarzystwa jest Bielsko-Biała, a obszarem działania miasto Bielsko-Biała i powiat bielski.

§3
Towarzystwo posiada osobowość prawną.

§4
Towarzystwo używa pieczątki podłużnej z pełną nazwą i adresem oraz pieczęci okrągłej i odznaki organizacyjnej z godłem stylizowanym Bielska-Białej i napisem w otoku: Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej.

§5
  1. Towarzystwo jest dobrowolnym, samorządnym, apolitycznym, trwałym, o celach niezarobkowych, zrzeszeniem miłośników ziemi bielsko-Bialskiej.
  2. Towarzystwo szanuje indywidualne prawo członków i nieczłonków do własnych przekonań i poglądów.

§6
Towarzystwo samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne,

§7
  1. Swoją działalność opiera Towarzystwo na pracy społeczne swych członków.
  2. Do prowadzenia swej statutowej działalności Towarzystwo może zatrudniać pracowników oraz wykonawców fachowych na warunkach umów zlecenia i o dzieło.

§8
  1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, związaną z realizacją celów statutowych stowarzyszenia, na ogólnych zasadach przepisów obowiązującego prawa.
  2. Dochód osiągany z działalności gospodarczej Towarzystwa służy do realizacji jego celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków, także wówczas, gdy są pracownikami stowarzyszenia.

§9
  1. Towarzystwo może być członkiem krajowych porozumień i organizacji o tym samym lub podobnym charakterze.
  2. O przystąpieniu do tych porozumień i organizacji decyduje Walne Zebranie Delegatów.

Rozdział II

Cele i środki działania

§10
Celem Towarzystwa jest inicjowanie, organizowanie i popieranie działalności naukowej, popularnonaukowej, kulturalnej i oświatowej służącej poznaniu, zachowaniu i pomnażaniu dziedzictwa kulturowego miasta Bielska-Białej i regionu bielsko-bialskiego oraz sprzyjającej ich rozwojowi.

§11
Do osiągania swych celów Towarzystwo zmierza przez realizowanie następujących zadań i stosowanie odpowiadających im form i środków działania:
1.inicjowanie, organizowanie i popieranie badań naukowych, dotyczących przeszłości i współczesnego rozwoju kultury, stosunków społecznych i życia gospodarczego na obszarze regionu bielsko-bialskiego.
2.upowszechnianie wiedzy o historycznym i współczesnym rozwoju społecznym, kulturalnym i gospodarczym regionu bielsko-bialskiego przez organizowanie sesji, sympozjów, odczytów , konkursów, konferencji i dyskusji popularnonaukowych.
3.przygotowanie i wydawanie publikacji popularnonaukowych, literackich, monografii, przewodników i materiałów informacyjnych oraz Kalendarza Beskidzkiego, prezentujących wszechstronnie tematykę regionu bielsko-bialskiego i sąsiednich regionów.
4.współdziałanie z instytucjami zawodowymi, zainteresowanymi stowarzyszeniami i organami samorządowymi w zakresie:
a)sprawowania opieki nad zabytkami kultury,
b)gromadzenia zbiorów muzealnych,
c)opieki nad zabytkami przyrody i ochrony środowiska,
d)popierania twórczości artystycznej, amatorskiej ludowej, robotniczej oraz profesjonalnej,
e)popieranie imprez kultywujących folklor i wartości kultury ludowej Podbeskidzia.
f)popularyzowania piękna oraz walorów rekreacyjno-zdrowotnych i turystycznych Podbeskidzia.
5.współdziałanie z władzami samorządowymi Bielska-Białej i powiatu bielskiego w zakresie:
a)poprawy estetyki miast, osiedli i wsi,
b)upamiętniania doniosłych wydarzeń historycznych i wybitnie zasłużonych dlaq miast, wsi i całego regionu ludzi,
c)opracowania propozycji nazewnictwa miejscowego.
6.podejmowanie inicjatyw sprzyjających umocnieniu patriotycznych postaw obywatelskich, integracji społeczeństwa, uświadamianiu tożsamości regionalnej mieszkańców , a szczególnie pogłębianiu więzi młodzieży z ojczystym regionem i pobudzaniu jej do działania na rzecz własnego środowiska czy miejscowości.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§12
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
a)członków zwyczajnych,
b)członków wspierających,
c)członków honorowych.

§13
Członkiem zwyczajnych może być osoba fizyczna, posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, popierająca statutowe cela Towarzystwa i opłacająca obowiązującą składkę członkowską, przyjęta przez Zarząd na podstawie złożonej pisemnej deklaracji członkowskiej.

§14
Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy maja ograniczona zdolność do czynności prawnych, mogą  należeć do stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego , jednak w składzie Zarządu stowarzyszenia większość trzech czwartych członków musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

§15
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która zadeklarowała na piśmie i świadczy pomoc finansową, usługową bądź rzeczową dla realizacji statutowych celów Towarzystwa, w uzgodnionej wysokości składek lub zakresie świadczeń, przyjęta przez Zarząd na podstawie złożonej deklaracji bądź pisemnej umowy.

§16
Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu za wybitne zasługi dla nauki lub kultury polskiej, dla Bielska-Białej bądź regionu bielsko-bialskiego albo dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej.

§17
Członek zwyczajny ma prawo:
a)wybierać i być wybranym do władz Towarzystwa,
b)uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach i imprezach organizowanych przez Towarzystwo,
c)zgłaszania opinii, wniosków i postulatów w zakresie statutowych celów i zadań Towarzystwa, do Zarządu,
d)współdecydowania o programie działania Towarzystwa oraz o wyborze jego władz, przez uczestniczenie w podejmowaniu uchwał na Walnym Zebraniu Członków,
e)noszenia odznaki organizacyjnej TMZB-B.

§18
Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a)uczestniczenia w działalności Towarzystwa,
b)popierania i propagowania celów, inicjatyw i działań TMZB-B
c)regularnego opłacania składki członkowskiej.

§19
1.Członek dobrowolnie rezygnujący z przynależności do Towarzystwa, powinien uregulować zaległe składki członkowskie i inne zobowiązania oraz złożyć Zarządowi na piśmie stosowne oświadczenie.
2.Wpłaconych do kasy stowarzyszenia składek członkowskich nie zwraca się.

§20
1.Członek może być skreślony względnie wykluczony z Towarzystwa:
a)jeżeli zalega z opłaceniem składki członkowskiej dłużej niż sześć miesięcy,
b)w przypadku działania na szkodę Towarzystwa,
c)na skutek pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego,
2.O skreśleniu i wykluczeniu członka decyduje uchwała Zarządu; w  przypadkach określonych  w ustępie 1 punkty b i c Zarząd uwzględnia orzeczenie Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa.
3.Zainteresowanemu członkowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Zarządu w sprawie członkostwa do najbliższego Walnego Zebrania Członków.

§21
Członkowi wspierającemu i honorowemu przysługuje prawo uczestniczenia w zebraniach, imprezach i przedsięwzięciach organizacyjnych przez Towarzystwo oraz zgłaszania swych opinii i wniosków w zakresie statutowych celów stowarzyszenia.

Rozdział IV

Majątek Towarzystwa

§22
Majątek Towarzystwa stanowią rzeczowe składniki majątku i fundusze.

§23
Majątek Towarzystwa może służyć wyłącznie do realizacji jego statutowych celów.

§24
Źródłami powstawania majątku Towarzystwa są:
a)składki członkowskie i opłaty wpisowe,
b)dochody z własnej działalności,
c)dochody z lokat funduszy pieniężnych w bankach,
d)dotacje,
e)subwencje,
f)darowizny,
g)zapisy.

§25
Towarzystwo może otrzymywać dotacje i subwencje, korzystać z ofiarności publicznej oraz przyjmować darowizny i zapisy na realizację statutowych celów, na warunkach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

§26
Środki pieniężne przeznaczone do obsługi bieżących płatności należy przechowywać w banku prowadzącym rachunek bieżący Towarzystwa. Wolne posiadane większe sumy środków pieniężnych należy lokować na wyżej oprocentowanych rachunkach lokat terminowych Towarzystwa w tym samym lub innym banku, gwarantującym bezpieczeństwo i terminową wypłacalność lokat.  

§27
Zarząd Towarzystwa zobowiązany jest do prowadzenia gospodarki i operacji finansowych oraz ich dokumentacji i rachunkowości zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami.

§28
Okresem sporządzania rocznych zamknięć bilansowych rachunkowości, sprawozdań finansowych oraz rocznych zeznań podatkowych Towarzystwa dla Urzędu Skarbowego i organu administracji sprawującego nadzór nad stowarzyszeniem jest rok kalendarzowy.

Rozdział V

Struktura organizacyjna Towarzystwa

§29
1. Organami władz Towarzystwa są:
a)Walne Zebranie Członków,
b)Zarząd,
c)Komisja Rewizyjna,
d)Sad Koleżeński.

2. Członkowie władz Towarzystwa sprawują swoje funkcje społecznie.

§30
1.Kadencja władz Towarzystwa trwa trzy lata.
2.W przypadku ustąpienia lub śmierci członka władz w ciągu kadencji, ich skład uzupełniany jest na podstawie uchwały danego organu o kooptacji nowego członka, w pierwszej kolejności spośród zastępców wybranych na Walnym Zebraniu Członków.

§31
Uchwały władz Towarzystwa, o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane sa w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Uczestnicząca w zebraniu większość uprawnionych może uchwalić głosowanie tajne w konkretnej sprawie.

Walne Zebranie Członków

§32
1.Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa; może mieć charakter   Zebrania Walnego Zwyczajnego albo Nadzwyczajnego.
2.a) Zwyczajne Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków zwołuje Zarząd co roku w   
pierwszym kwartale.
b) Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków odbywa się co    
trzy lata w pierwszym kwartale roku.

§33
1.Walne nadzwyczajne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a)z własnej inicjatywy,
b)na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej z uzasadnieniem i podaniem proponowanego porządku obrad,
c)na pisemny wniosek co najmniej ? członków zwyczajnych Towarzystwa z uzasadnieniem spraw proponowanych do rozpatrzenia przez Walne Zebranie.
2.Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołane w ciągu dwóch miesięcy od wpływu wniosku do Zarządu, obraduje  wyłącznie nad sprawami, dla których rozpatrzenia zostało zwołane.

§34
O terminie, porządku obrad i miejscu Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków w pisemnych zaproszeniach 14 dni wcześniej.

§35
1.Walne Zebranie Członków obraduje według własnego, uchwalonego na początku obrad regulaminu.
2.Obradami walnego Zebrania kieruje Prezydium, wybrane po otwarciu obrad przez Prezesa Towarzystwa, w składzie: przewodniczący, jego zastępca i sekretarz.
3.Uchwały Walnego Zebrania Członków dla swojej ważności wymagają zwykłej większości głosów przy obecności:
a)w pierwszym terminie obrad – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,
b)w drugim terminie obrad, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później, bez względu na liczbę obecnych członków.

§36
Do kompetencji walnego Zebrania członków należy:
a)uchwalanie statutu i jego zmian,
b)określanie głównych kierunków działalności i zadań Towarzystwa,
c)zatwierdzanie preliminarzy budżetowych Towarzystwa,
d)rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz podejmowanie uchwał o udzieleniu lub odmowie absolutorium ustępującym władzom,
e)wybór i odwoływanie władz Towarzystwa: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
f)ustalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego,
g)ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników,
h)podejmowanie uchwał w sprawach rozporządzania majątkiem Towarzystwa,
i)rozpatrywanie odwołań od uchwał i decyzji Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,
j)nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego  na wniosek Zarządu,
k)podejmowanie uchwał dotyczących rozwiązania Towarzystwa i przeznaczenia jego majątku,
l)inne sprawy, które Zarząd uzna za wymagające uchwał Walnego Zebrania Członków, nie należące do kompetencji innych organów.

Zarząd Towarzystwa

§37
1.Zarząd Towarzystwa składa się z 7 (siedmiu) członków, wybranych wraz z 2 (dwoma) zastępcami spośród członków zwyczajnych Towarzystwa zwyczajną większością głosów członków uczestniczących w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym.
2.Na stanowiska członków Zarządu wakujące w ciągu kadencji, Zarząd ma prawo dokooptować 3 (trzech) członków, w pierwszej kolejności spośród zastępców wybranych na Walnym Zebraniu.
3.zastępcy członków Zarządu, przewodniczący komisji, sekcji, zespołów, kolegiów wydawniczych i redakcyjnych mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem pełnoprawnym  w sprawach zespołów, które reprezentują oraz wypowiadać swoje opinie w innych sprawach bez uczestniczenia w głosowaniu uchwał Zarządu.

§38
1.Zarząd wybiera ze swego grona na okres kadencji prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
2.Prezes kieruje pracami Zarządu.
3.Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.
4.Posiedzenia Zarządu odbywają się zależnie od potrzeb, nie rzadziej niż co dwa miesiące.
5.Uchwały zarządu dla swej ważności wymagają zwykłej większości głosów przy obecności co najmniej większości członków Zarządu, w tym prezesa względnie upoważnionego przez Zarząd wiceprezesa.
Zarząd zobowiązany jest do zarządzania majątkiem i sprawami Towarzystwa oraz wykonywania swoich funkcji i obowiązków ze starannością wymagana w obrocie gospodarczym i finansowym oraz do ścisłego przestrzegania przepisów obowiązującego prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał Walnego Zebrania Członków.

§40
1.Do ważności oświadczeń woli, umów, pism i dokumentów w zakresie praw i zobowiązań majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy łącznie dwu upoważnionych członków Zarządu: prezesa i skarbnika, lub upoważnionych przez Zarząd w okresie dłuższej nieobecności wyżej wymienionych, wiceprezesa i wyznaczonego członka Zarządu.
2.Dla ważności innych dokumentów i pism Zarządu wymagane są dwa podpisy: prezesa lub wiceprezesa i sekretarza lub innego upoważnionego członka Zarządu.
3.Zarząd może udzielić osobie, sprawującej funkcję Kierownika Biura  Zarządu Towarzystwa,  pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego umocowanie do zwykłego zarządu  w imieniu Towarzystwa.

§41
Do zakresu działania Zarządu Towarzystwa należy:
1.opracowanie wieloletniego programu i rocznych planów działalności Towarzystwa,
2.realizacja celów i programów działalności Towarzystwa oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
3.opracowanie preliminarzy i budżetu Towarzystwa oraz ich realizacja,
4. zarządzanie majątkiem rzeczowym i finansami Towarzystwa,
5.podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu składników majątku Towarzystwa,
6.organizowanie i prowadzenie działalności wydawniczej oraz innej gospodarczej, związanej z realizacją statutowych celów Towarzystwa,
7.powoływanie i zatwierdzanie regulaminów działania Komisji, Sekcji, kolegiów Wydawniczych, redakcyjnych i zespołów członków dla realizowania określonych, statutowych celów i zadań Towarzystwa,
8.kierowanie działalnością Towarzystwa,
9.zawieranie porozumień i nawiązywanie współpracy z organami samorządu oraz instytucjami i stowarzyszeniami o pokrewnych celach,
10.prowadzenie prawidłowej, zgodnej z wymogami obowiązującego prawa rachunkowości i dokumentacji księgowej, finansowej i innej,
11.składanie sprawozdań ze swej działalności całego Towarzystwa, sprawozdań finansowych i bilansów na Walnym Zebraniu Członków oraz organom władzy sprawującym nadzór nad stowarzyszeniami i Urzędowi Skarbowemu,
12. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
13.podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, przyjmowanie i skreślanie członków, prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
14.nadawanie zasłużonym członkom honorowych odznak Towarzystwa,
15.wnioskowanie nadania bądź pozbawienia godności członka honorowego przez Walne Zebranie Członków,
16.wnioskowanie wysokości składki członkowskiej i wpisowego,
17.inne sprawy na zaliczone w statucie do kompetencji innych organów władz Towarzystwa.

Komisja Rewizyjna

§42
Komisja Rewizyjna jest władzą Towarzystwa powołaną do sprawowania kontroli jego działalności.

§43
1.Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy na pierwszym posiedzeniu ustalają podział funkcji: przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. Zastępca członka Komisji Rewizyjnej wybrany na Walnym Zebraniu wchodzi w skład Komisji na wakujące miejsce.
2.Członkowie Komisji Rewizyjnej wybrania na Walnym Zebraniu, w razie w razie niemożności dalszego pełnienia swoich funkcji w ciągu kadencji, zobowiązani są do wybrania i powołania na wakujące miejsce kompetentnego członka Towarzystwa.

§45
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1.opracowanie i uchwalenie własnego regulaminu działania,
2.przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa oraz jej dokumentacji, zbadanie jej celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z przepisami statutu i uchwałami władz,
3.przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
4.składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania z działalności Komisji oraz zgłaszanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium z działalności za okres sprawowania swych funkcji, całemu Zarządowi bądź każdemu członkowi Zarządu oddzielnie,
5.prawo żądania zwołania w terminie dni 30 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
6.prawo żądania zwołania w terminie 14 dni zebrania Zarządu dla przedstawienia przez Komisje Rewizyjną wyników przeprowadzonej kontroli działalności Towarzystwa oraz wniosków pokontrolnych,
7.prawo zwołania Walnego Zebrania członków w przypadku niezwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie określonym w statucie,
8.Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od władz i członków Towarzystwa złożenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Sad Koleżeński

§46
1.Sąd Koleżeński składa się z trzech członków, którzy na pierwszym posiedzeniu ustalają podziała funkcji: przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza. Zastępca członka wybrany na Walnym Zebraniu wchodzi w skład Sądu na wakujące miejsce.
2.Członkowie Sadu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach stowarzyszenia.
3.Sąd Koleżeński działa w oparciu o regulamin uchwalony przez ten Sąd.

§47
Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:
1.rozpoznawanie spraw związanych z naruszaniem przez członków postanowień statutu,
2.rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami  a władzami Towarzystwa,
3.orzekanie w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji władz stowarzyszenia z jego statutem,
4.rozpatrywanie spraw wnioskowanych przez Zarząd lub Komisje Rewizyjną, dotycząca osób pełniących funkcje we władzach Towarzystwa.

§48
1.Sąd Koleżeński orzeka w składzie trzyosobowym.
2.Stronom przysługuje prawo do odwołania się od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego do walnego Zebrania Członków.

§49
Sąd Koleżeński może nakładać nastepujące kary:
a)upomnienia,
b)nagany,
c)zawieszenia w prawach członka na okres od 6 do 12 miesięcy,
d)wykluczenia z Towarzystwa.

§50
Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§51
1.Uchwałę o zmianie postanowień statutu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek zarządu lub wniosek najmniej ? uprawnionych członków, zgłoszony Zarządowi 30 dni wcześniej.
2.Uchwała o zmianie statutu oraz o rozwiązaniu Towarzystwa wymaga większości kwalifikowanej 2/3 głosów:
a)przy obecności najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym zapowiedzianym w zaproszeniu terminie obrad,
b)w drugim zapowiedzianym terminie obrad przy obecności najmniej 1/5 uprawnionych członków, z wyłączeniem rozwiązania Towarzystwa.
3. Zmiana postanowień statutu oraz sprawa rozwiązania Towarzystwa mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te został podane w zawiadomieniach członków o terminie i porządku obrad Walnego Zebrania . Do zawiadomienia należy dołączyć teksty projektowanych uchwał.

§52
Towarzystwo może być rozwiązane na wniosek Zarządu lub wniosek zgłoszony Zarządowi 30 dni wcześniej przez 2/3 uprawnionych członków na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków przyjętej większością 2/3 głosów przy obecności najmniej połowy uprawnionych członków.

§53
1.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie Członków określa równocześnie sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku likwidowanego Towarzystwa.
2.a) Gdy rozwiązanie Towarzystwa następuje na podstawie własnej uchwały walnego Zebrania Członków, likwidacje przeprowadza ostatni jego zarząd z udziałem kontrolnym ostatniej Komisji Rewizyjnej.
b) w razie rozwiązania stowarzyszenia przez sąd, zarządza on jego likwidację, wyznaczając likwidatora.

§54
Przeznaczenie majątku likwidowanego Towarzystwa, zgodnie z jego statutowymi celami, powinna kreślić uchwała Walnego Zebrania Członków, podjęta na wniosek ostatniego Zarządu, pełniącego  funkcje likwidatora.

§55
W sprawach dotyczących tworzenia, rejestracji, rozwiązywania i likwidacji stowarzyszeń obowiązują przepisy ustawy z 7.94.1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz U Nr 20 poz.104 z późniejszymi zmianami/

Statut Towarzystwa Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej został przyjęty i zatwierdzony uchwała Walnego Zebrania członków 11 kwietnia 2010 roku.

Sekretarz w. Zgr.
(mgr A. Kościelny)

Przewodniczący W. Zgrom.
mgr Jan Dzida)

Prezes TMZB-B
(mgr Erwin Brożek)

Miasto Bielsko-Biała

powstało 1 stycznia 1951 roku z połączenia dwóch organizmów miejskich, leżących po przeciwnych stronach rzeki Białej. Oba posiadają bogatą historię. Starszym miastem jest położone na Śląsku Bielsko, założone pod koniec XIII wieku przez księcia cieszyńskiego Mieszka I z rodu Piastów. Miasto powstało na ważnym szlaku handlowym, prowadzącym z Rusi przez Kraków do Wiednia, zwany potem szlakiem "solnym". Pierwsza historyczna wzmianka o Bielsku pochodzi z 1312 roku. W 1312 roku miasto wraz z księstwem cieszyńskim, jak i całym Śląskiem odpadło od Polski i znalazło się w granicach Królestwa Czeskiego, dzieląc późniejsze jego losy i w konsekwencji wchodząc w skład wielonarodowościowej monarchii austriackiej.